Zespół Szkolno - Przedszkolny

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycowie
w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła 2 w Sycowie
Publiczne Przedszkole 4 

ul. Kościelna 3, 56-500 Syców
tel. 62 785 51 56

NIP:9112035770
e-mail: sekretariat@sp3sycow.pl
Strona internetowa szkoły:https://sp3sycow.pl/

 

p.o. Dyrektora: Monika Janiszyn
 
Gimnazjum w Sycowie zostało założone w 1999 r. Naukę w szkole rozpoczęło 314 uczniów w 13 oddziałach, w tym w jedynym oddziale szkolnictwa specjalnego. By wszystkim uczniom zapewnić  optymalne warunki kształcenia, naszą szkołę w 2004 r. rozbudowano, a nieco wcześniej, bo 19 kwietnia 2002 r.,  szkole nadano uroczyście imię największego Polaka – Papieża Jana Pawła II.
Misją naszego gimnazjum jest kształtowanie prawidłowych postaw życiowych, wdrażanie ideałów humanizmu. Jesteśmy społecznością, którą jednoczy wspólne przesłanie Patrona: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” – realizowane konsekwentnie w codziennej nauce oraz pracy.  Szkoła im. Jana Pawła II w Sycowie umożliwia każdemu młodemu człowiekowi dogodne warunki do rozwijania własnych talentów i kształtowania twórczej osobowości. Naszym atutem jest bogata oferta kół zainteresowań, które wspomagają rozwój indywidualny ucznia.  Wśród nich są m.in. koła: dziennikarskie, matematyczne, teatralne, ekologiczne, historyczne, plastyczne, informatyczne, przyrodnicze. Prężnie działa również  Klub Przyjaciół National Geographic, Klub sportowy UKS Jedynka.
Zachęceni wezwaniem naszego  Patrona dbamy o tradycję szkoły, w którą wpisały się choćby takie uroczystości jak: Primus Inter Pares (wyłania on grupę najlepszych uczniów szkoły), Dzień Patrona, Festyn Integracyjny „Razem lepiej”, Memoriał im. Józefa Krakowskiego (turniej piłki siatkowej o zasięgu ogólnopolskim), Gimnazjada Sportowa. Jesteśmy otwarci na nowe idee, ciekawych ludzi, inne kultury. Włączamy się w inicjatywy Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój, gościliśmy uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły z Assen z Holandii, jak również utrzymujemy kontakty oraz organizujemy wymiany uczniów z innymi szkołami, które noszą imię Piotra   naszych czasów. Podejmujemy różne działania z myślą o tym, by wychować młodych ludzi, w duchu wartości humanistycznych, stawiających człowieka  jako osobę na pierwszym miejscu… 

Niezwykły patron szkoły – Jan Paweł II

Jan Paweł II jest człowiekiem znanym nam tylko ze szklanego ekranu, kimś z kim nigdy nie rozmawialiśmy, a jednak ten wielki Polak dla nas – pracowników gimnazjum, uczniów jest szczególnie bliską osobą. Ten wielki patriota, orędownik pokoju w 2002 r. został patronem naszej szkoły i tym samym pozwolił nam należeć do społeczności uczniów, którym przyświecają nauki papieża. Co roku w gimnazjum oraz w całej Polsce organizowane są uroczystości na cześć Jana Pawła II, które mają różną formę, np. : zjazdu, apelu czy przedstawienia. Sycowscy uczniowie  także bardzo chętnie biorą w nich udział, przeżywając w ten sposób niezwykłe  spotkanie z jednym z największych ludzi w historii XX w. Już od pierwszych dni nauki w szkole uczniowie zapoznają się z biografią Karola Wojtyły i uczestniczą w różnych konkursach szkolnych poświęconych patronowi. Każdy pierwszoklasista po kilku miesiącach zna wartości papieskie, gdyż podczas lekcji wychowawczych przygotowuje  „Kalendarz Wartości Papieskich”. W drugiej klasie gimnazjaliści wykorzystują już zdobytą wiedzę i są gospodarzami Dnia Papieskiego. 16 października przedstawiają scenki z życia papieża, które są opracowywane na podstawie książki „Kwiatki Jana Pawła II” ukazującej zabawne anegdoty z życia Karola Wojtyły.. W klasie trzeciej młodzi ludzie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z młodszymi kolegami, wspominając trzyletnią przygodę z naukami Jana Pawła II i przygotowując „Kapsułę czasu”.  Tradycją naszej szkoły jest także uroczyste obchodzenie Dnia Patrona (do 2009 r. uroczystość odbywała się 18 kwietnia, natomiast obecnie ten dzień przypada 20 maja).  Podczas święta poświęconego pamięci bliskiemu nam papieżowi przyznaje się nagrody:  „Primus Inter Pares” najlepszemu uczniowi naszej szkoły oraz „Osobowość Roku” wyjątkowej, wybranej przez uczniów i nauczycieli osobie wyróżniającej się wrażliwością oraz  aktywnością w twórczym wyrażaniu siebie.
Sycowscy gimnazjaliści biorą również udział w różnych spotkaniach szkół noszących imię wielkiego Polaka. Każdego roku  chętni uczniowie wyruszają na Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie, gdzie uczestniczą w uroczystej Mszy Świętej. Młodzi ludzie wyjeżdżają także na Diecezjalny Zjazd Szkół im . Jana Pawła II , który odbywa się zawsze na terenie kaliskiej diecezji. Przedstawiciele naszego gimnazjum należą również do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i dlatego też chętnie biorą udział w spotkaniach wspomnianej społeczności. Od trzech lat uczniowie mają możliwość wyjazdu na wymianę młodzieży między szkołami, którym patronuje wielki Polak. Do każdej wymiany nauczyciele i uczniowie przygotowują się kilka miesięcy: opracowują prezentacje na temat szkoły, historii „naszej małej ojczyzny” oraz ciekawych miejsc , by później móc pokazać nowym kolegom środowisko, w którym żyją. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzają lokalne zabytki, poznają historie i tradycje regionu oraz uczestniczą w zabawach, konkursach przygotowanych przez nauczycieli. Do tej pory sycowscy gimnazjaliści odwiedzili Ochotnicę, Daleszyce oraz Kowalewo Pomorskie. My także podejmowaliśmy gości u siebie i pokazywaliśmy im nasze małe miasteczko oraz piękny Wrocław.  Każda forma spotkania z Janem Pawłem II czy to jest przedstawienie, czy to jest apel, czy wizyty uczniów z innych szkół są dla gimnazjalistów ciekawym sposobem na pogłębianie wiedzy o naszym patronie, a jednocześnie czasem refleksji i poszukiwania przykładów oraz wzorów na całe swoje życie.
 

 

 


Informacja o pracy w roku szkolnym 2013-2014

 

Placówka swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą opiera na wartościach głoszonych przez patrona szkoły, dzięki czemu możemy na uczniów oddziaływać w szerokim zakresie – rozwijać intelektualnie, kształtować ich system wartości, rozwijać kreatywność, ale też wdrażać do aktywności fizycznej  i zachęcać do włączania się w inicjatywy środowiska lokalnego.             

Misją Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II jest kształtowanie prawidłowych postaw życiowych, humanizmu, szacunku dla drugiego człowieka i przyrody po to, aby absolwent gimnazjum samodzielnie funkcjonował w otaczającym go świecie, łatwo nawiązywał kontakty, pozytywnie patrzył na wszystko, wierzył w siebie i swoje możliwości, miał określone zainteresowania i był w pełni kompetentny do samokształcenia. Jesteśmy społecznością, którą jednoczy wspólne przesłanie Jana Pawła II: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie powinien samodzielnie funkcjonować w otaczającym świecie, łatwo nawiązywać kontakty, patrzeć pozytywnie na świat, wierzyć w siebie i swoje możliwości, posiadać określone zainteresowania i kompetencje do samokształcenia. Nasza szkoła ma wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia i funkcjonowania w życiu, dlatego też absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie powinien:

  • rozumieć pojęcie empatii, szanować ludzi i otoczenie,
  • rozumieć sztukę,
  • znać swoje mocne i słabe strony,
  • dążyć do rozwijania swoich zdolności i umiejętności,
  • samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
  • rozwijać zdolności komunikacji interpersonalnej,
  • posiadać wiedzę niezbędną do kontynuacji edukacji,
  • swobodnie funkcjonować w społeczeństwie informatycznym,
  • odróżniać dobro od zła,
  • dbać o kulturę fizyczną, zdrowie i ekologię.

W  roku szkolnym 2013/2014  w Planie pracy uwzględniono następujące zadania do realizacji (wynikające z analizy wyników klasyfikacyjnych i ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w minionym roku szkolnym):

Ø     Kontynuowanie wdrożonych działań dydaktycznych na rzecz poprawy efektów kształcenia za szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.

Ø     Kontynuowanie wdrożonych zadań wychowawczych w celu podniesienia kultury osobistej i kultury słowa.

Ø     Kontynuowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

W placówce zatrudnionych jest  46 nauczycieli posiadających  pełne kwalifikacje, w tym:

- 20 nauczycieli dyplomowanych;
- 18 nauczycieli mianowanych;
- 7 nauczycieli kontraktowych;
- 1 nauczyciel stażysta.

W szkole działają następujące zespoły:

Ø     zespół ds. ewaluacji wewnętrznej;

Ø     zespół nauczycieli humanistów;

Ø     zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

Ø     zespól nauczycieli języków obcych;

Ø     zespół nauczycieli wychowania fizycznego;

Ø     zespół ds. promocji zdrowia;

Ø     zespół nauczycieli nauczania specjalnego;

Ø     zespoły ds. opieki psychologiczno-pedagogicznej.

W głównym budynku szkoły znajdują się 23 sale lekcyjne – w tym 2 pracownie komputerowe (na 14 i 26 stanowisk), pracownia językowa, biblioteka oraz czytelnia. Szkoła posiada gabinet pedagoga szkolnego oraz higienistki. Od grudnia 2012r. przy szkole  znajduje się nowoczesne boisko „Orlik”  (wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią), z którego korzystają uczniowie szkoły, ale również  mieszkańcy miasta.
Dysponujemy także kuchnią i stołówką. Uczniowie mogą wypić herbatę i zjeść obiad.  W roku szkolnym 2013-2014  z obiadów korzysta 111 osób (w tym - 42 obiady opłacane są przez MOPS, 4 przez sponsorów indywidualnych). Ponadto uczniowie mogą na długiej przerwie skorzystać ze stołówki w celu wypicia herbaty. Wydawanych  jest 52 herbat (w tym 42 opłacane przez MOPS).
W szkole działa świetlica, z której korzystać mogą uczniowie dojeżdżający bądź oczekujący na zajęcia dodatkowe.  Świetlica funkcjonuje codziennie na 6. i 7. godzinie lekcyjnej (w godz. 12.45 - 14.45- do odjazdów autobusów).
Wprowadzony od ubiegłego  roku szkolnego dziennik elektroniczny umożliwia nauczycielom, rodzicom i uczniom łatwy i dostęp do aktualnej informacji na temat postępów uczniów  i uwag dotyczących ich funkcjonowania w szkole.
Od maja 2011r. w szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Zdobywamy Polskie Góry”. Patronat honorowy nad realizacją projektu objęły Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Muzeum Sportu i Turystyki z siedziba w Warszawie, jak również Magazyn National Geographic Polska.
Celem projektu jest nie tylko zdobycie wybranych szczytów pasm gór Polski, ale nauka pracy w zespole, poznawanie własnych możliwości, popularyzacja turystyki górskiej, zasad  bezpiecznego jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich przyrody, dziejów, tradycji, kultury i zabytków. Projekt ma przybliżyć młodzieży gimnazjum wybitne postaci polskiego himalaizmu, ich dokonania, wielkie wspinaczki.

Szkoła zapewnia możliwość rozwoju wszystkim uczniom, uwzględniając ich możliwości i uzdolnienia. 
Od 2011 roku szkoła działa w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających uzdolnienia i posiada certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

1.   Dla uczniów uzdolnionych i chcących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów. Z każdego przedmiotu prowadzone są koła zainteresowań. W szkole działają m. in.:  Klub Przyjaciół  National Geogrphic, koło teatralne, ekologiczne, koła matematyczne, literackie, zajęcia z języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego, koła historyczne, m.in. Mała Garstka, ekologiczne, plastyczne, zajęcia artystyczne – Klub 131 itp. W szkole opracowane  i wprowadzane są  indywidualnych programy nauczki dla uczniów szczególnie uzdolnionych .

2.  Szkoła współpracuje z Dolnośląskim Centrum Wspierania Uzdolnień oraz  organizujemy zajęcia dla zainteresowanych uczniów we współpracy z innymi instytucjami /np. uczelnie wyższe, muzea, biblioteki, ośrodki edukacji/. Uczniowie uczestniczą w zajęciach i warsztatach edukacyjnych na wydziale geografii  czy fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, w ośrodkach przyrodniczych w Białowieży czy Gołuchowie.

3.  W ramach rozwijania kompetencji językowych uczniowie wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne i nawiązują współpracę  ze szkołami zagranicznymi  z Holandii, Włoch.

4.   Szkoła zapewniała równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dla uczniów z trudnościami szkolnymi organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. W ramach organizacji opieki psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum działają m.in.;

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – (12 zajęć);

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (12 zajęć);

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 13 grup;

- socjoterapia- 2 grupy;

- zajęcia logopedyczne;

- gimnastyka korekcyjna;

- zajęcia rewalidacyjne;

- konsultacje z pedagogiem.

5.    W gimnazjum prężnie działa szkolny wolontariat, który w ramach swej działalności podejmował ponadto wiele  działań na terenie szkoły i nie tylko.

 Przy szkole działa również Uczniowski  Klub Sportowy „Jedynka” (dotychczas 2  naszych  uczniów zostało powołanych do KADRY DOLNEGO ŚLĄSKA juniorów w piłce siatkowej).

 

Tradycja szkoły i nasze osiągnięcia
 

Do cyklicznych działań wychowawczych prowadzonych w naszej szkole zaliczyć można m.in.:

 

1.   Wymiany młodzieży szkół noszący imię Jana Pawła II m. in. z Ochotnicy Dolnej, Kowalewa Pomorskiego, Daleszyc. Festyn Integracyjny „Razem Lepiej”. W naszej szkole oprócz klas masowych są klasy specjalne. Chcąc integrować młodzież, co roku organizujemy Festyn Integracyjny „Razem Lepiej”.

3.      Jednym z ważniejszych szkolnych świąt jest obchodzony co roku  Dzień Patrona połączony ze finałem szkolnego konkursu Primus Inter Pares, w trakcie którego nagradzani są najlepsi uczniowie w szkole.

4.      Inną formą  popularyzowania wiedzy o patronie szkoły jest organizowanie Dnia Papieskiego. Z tej okazji 16 października każdego roku w szkole prezentowane są przez uczniów klas drugich miniinscenizacje zatytułowane „Kwiatki Jana  Pawła   II”. Uczniowie wykonują też „Kalendarium wartości papieskich” i „Kapsuły czasu”.

5.      Tradycją naszej szkoły jest również organizowanie szkolnych wieczorów poetyckich czy wigilijnych spotkań poetyckich.

 

Ponadto do osiągnięć szkoły zaliczyć można:

 

 

 

1. Znaczące sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym , regionalnym czy wojewódzkim – szczególnie lekkiej atletyce,  piłce siatkowej, szachach, piłce plażowej. (np.  w roku szkolnym 2011/2012  - III miejsce  w sztafecie męskiej 4 x 100 w  Finał Dolnego Śląska Gimnazjady Młodzieży w Lekkiej Atletyce;- I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej (osób niepełnosprawnych intelektualnie); 2 naszych  uczniów zostało powołanych do KADRY DOLNEGO ŚLĄSKA juniorów w piłce siatkowej.

 

2. Nasi absolwenci zdobywali kilkakrotnie tytuł laureata w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. W roku szkolnym 2012/2013 5 uczniów zdobyło tytuł finalistów (z fizyki, matematyki, historii, geografii),  w tym dwoje uczniów zostało laureatami ww. konkursu: z biologii i matematyki. Ponadto zespół uczniów zakwalifikował się do finału konkursu matematycznego Liga Naukowa.

 Szkoła jest organizatorem wielu imprez sportowych. Na szczególną uwagę zasługuje ogólnopolski Memoriał im. Józefa Krakowskiego w piłce siatkowej. Szkoła jest organizatorem imprez sportowych o zasięgu lokalnym. Przykładem są biegi przełajowe rozgrywane z okazji Dni Sycowa, w pięciu kategoriach wiekowych.

 

4.   Działalności ekologiczna – zbiórka surowców wtórnych, akcje i happeningi proekologiczne, sadzenie drzew, organizowanie cyklicznie - co 2 lata we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz innymi instytucjami z terenu powiat i Urzędem Miasta i Gminy w Sycowie - Międzygimnazjalnego Powiatowego Forum Ekologicznego;

 

 

 

5.  Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, nakłaniającymi młodzież do rozwijania swoich pasji – w gimnazjum gościliśmy m. in. Martynę Wojciechowska, Krzysztofa Wielickiego, Arkadego Radosława Fidlera, Elżbietę Dzikowską.

 

 

 

6.   Działalność koła „Mała Garstka” – (działania historyczne i patrriotyczne), organizacja koncertów dla społeczności lokalnej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchody Dni Dziedzictwa Europejskiego.

 

7.   Współpraca z parą książęcą Elizabeth i Ernstem Biron von Kurland (dawni właściciele Sycowa)– wizyty  w szkole podczas obchodów Dnia Patrona, wsparcie stypendialne dla uczniów.

8.   Bardzo aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego, który jest inicjatorem wielu działań na terenie szkoły oraz  w środowisku lokalnym (m.in. współorganizuje dla społeczności miasta Biały Marsz, uroczystości o tematyce patriotycznej, ekologicznej). Członkowie SU naszej szkoły pełnią funkcje w  prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej działającej w Sycowie

 .Działalność koła redaktorskiego, którego członkowie wydają szkolną gazetkę dokumentującą najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i gminy. Podobny charakter ma również działające telewizja szkolna.

10. Organizacja Dni Adaptacji dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy (w  czerwcu uczniowie są zapraszania do szkoły, którą odwiedzają celem zapoznania się jej działalnością i funkcjonowaniem).

11. Promocja osiągnięć uczniów - w ramach wspierania uczniów w rozwoju promujemy ich osiągnięcia choćby poprzez: przyznawanie honorowych tytułów (m.in.: Primus Inter Pares, Osobowość Roku, Sportowiec Roku, Humanista Roku itp.), udział w wykładach realizowanych przez pracowników instytucji naukowych,              m.in.: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo wspieramy uczniów, przyznając im stypendia pozyskane od prywatnych sponsorów oraz od instytucji. W ubiegłym roku nasi uczniowie otrzymali 15  stypendiów m.in.:  3 ufundowane przez parę książęcą Ernsta i Elizabeth Biron von Curland; 2 „Dar Serca” ufundowane przez p. Leokadię Marynkę; 2 Przesunąć Horyzont; 3 uczniów otrzymało ufundowane przez Klub KIWANIS;  2  Burmistrza Miasta i Gminy Syców dla Najlepszego Absolwenta Gimnazjum;  stypendia uzyskiwane w ramach realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

12. Wolontariat szkolny - w gimnazjum prężnie działa szkolny wolontariat, który w ramach swej działalności podejmował wiele  działań, m.in.: współpraca z Domem Życia -  Schroniskiem dla Kobiet w Kaliszu – cykliczne zbiórki odzieży, leków, środków czystości dla mieszkańców domu; współpraca z MOPS-em- zorganizowanie dla dzieci   z najbiedniejszych rodzin akcji mikołajkowej pt. „Spełniamy dziecięce marzenia”; współpraca z fundacją Watoto „ Dzieci Afryki”.