Infrastruktura techniczna

Specjalna strefa ekonomiczna za cel istnienia stawia sobie rozwój gospodarczy regionu poprzez wdrażanie rozwiązań stymulujących optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, infrastruktury technicznej i społecznej.

Głowne cele stawiane strefie to:
-   promocja strefy w kraju i za granicą,
-   preferowanie działalności w branżach wykorzystujących mocne strony regionu, zgodnie ze specjalizacją poszczególnych podstref,
-   preferowanie działalności rozwijającej kooperację z przedsiębiorcami działającymi poza strefą,
-   dywersyfikacja działalności gospodarczej na terenie strefy.

Infrastruktura techniczna podstrefy Syców:  
Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest w wodę z wodociągu przesyłowego o średnicy 250 mm. Zapewnione są dostawy wody w ilości 1.000 m3/24 h.
Na potrrzeby działalności w strefie gospodarczej istnieje możliwość zabezpieczenia potzreb w zakresie dostawy wody uzdatnionej na cele socjalne w ilości 7 000 m3/rok oraz 15 000 m3/rok na cele produkcyjne.
Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków poprzez kanalizację sanitarną o średnicy 300 mm oddaloną o ok. 500 m od terenu strefy. Możliwy jest odbiór ścieków do kanalizacji ogólnospławnej w ilości 7 000 m3/rok.
Kanalizacja deszczowa: Kanalizacja deszczowa o średnicy 800 mm oddalona jest o ok. 500 m od terenu strefy.
Energia elektryczna: W pobliżu strefy przebiega linia kablowa średniego napięcia. Rezerwa mocy wynosi 1 MW. Istnieje możliwość rozbudowy sieci i dostarczenia większej ilości energii elektrycznej z linii wysokiego napięcia oddalonej ok. 3-4 km od terenu strefy o mocy przyłączeniowej 6 000 kW (przy ewentualności przebudowy infrastruktury energoelektroenergetycznej).
Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.
Gaz: W okolicy strefy przebiega gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 125 mm. Istnieją dwie możliwości: przebudowa istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia, jak również wybudowanie sieci gazowej średniego ciśnienia i dostarczenie paliwa gazowego w ilości ok. 600 m3/h.
Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A i Netia S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.
Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do następujących dróg:
-   drogi ekspresowej S 8,
-   drogi powiatowej nr 1500 relacji Namysłów - Bierutów,
-   drogi gminnej gruntowej.
Podstrefa Syców jest położona w bliskiej odległości od linii kolejowej Oleśnica - Wieluń.
Podstrefa jest obsługiwana przez stację Syców.
Rozwój w zakresie infrastruktury:
-   rozbudowa sieci gazowej,
-   rozbudowa sieci energetycznej,
-   rozbudowa sieci wodociągowej,
-   rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,
-   rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
-   budowa wjazdu na teren strefy.