Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 428/2017 z 21 czerwca 2017 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Pomocy w Rodzinie, którego celem jest realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 W skład Zespołu wchodzą:

 1. Renata Grzędziak - Przewodniczący, starszy pracownik socjalny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie;
 2. Helena Byra - Z-ca przewodniczącego, przedstawiciel Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym w Sycowie;
 3. Dariusz Kopeć - Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Sycowie;
 4. Judyta Jordan - Członek Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie;
 5. Jolanta Trela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie;
 6. Anna Kamińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej;
 7. Anna Nowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie;
 8. Urszula Jarzymowska - Kurator Zawodowy Rodzinny I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnicy;
 9. Piotr Nogala - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia   w Sycowie.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Jeżeli zauważysz, że w Twoim otoczeniu znajduje się osoba lub rodzina potrzebująca pomocy zgłoś to do:

 •  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie
   
  ul. Wrocławska 8
   56-500 Syców

           Kontakt do Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
         
  tel. 62 785 51 50  

                 62 785 24 95  
                 517 500 388

 • Komisariat Policji w Sycowie ul. Parkowa 2
  tel. 62 785 20 11

            lub zadzwoń

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzież
  tel. 116 111

Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona

ZGŁOSZENIA MOGĄ BYĆ ANONIMOWE

Pod podanym linkiem można nieodpłatnie pobrać INFORMATOR dla osób dotkniętych przemocą http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/

Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie z terenu województwa dolnośląskiego: /baza_instytucji_dzialajacych_na_rzecz_doznajacych_przemocy.pdf