Związek Harcerstwa Polskiego

Adres Hufca:

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec w Sycowie
ul. Kościelna 16
56-500 Syców
tel. 691-963-388
NIP: 897-172-05-40

Oficjalna strona Hufca ZHP w Sycowie: http://zhpsycow.pl/
Instagram: https://www.instagram.com/zhpsycow/
Więcej o harcerstwie na stronach:
https://zhp.pl/; http://dolnoslaska.zhp.pl.

Hufiec Syców jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, które jest organizacją pożytku publicznego zajmująca się wychowaniem dzieci i młodzieży. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka. ZHP realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą opartą na metodzie harcerskiej także wśród osób niezrzeszonych w ZHP.
Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest 
wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w prawie harcerskim. Niemalże od początku swojej działalności Związek Harcerstwa Polskiego przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego, wszechstronnego rozwoju w aspekcie aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Działalność w ZHP zapewnia również młodzieży nabywanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich oraz podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Hufiec swoim zasięgiem obejmuje gminy: Międzybórz, Syców, Twardogóra. Stan ilościowy hufca na 29.10.20017r.  wynosi 76 zuchów, harcerzy i instruktorów. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami na rzecz samorządności lokalnej: UMiG Międzybórz, UMiG Syców, UMiG Twardogóra, Przedszkola, Szkoły, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, Centrum Kultury Syców, MOSiR, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu, Policja, Samorządy Mieszkańców, Parafie.

W Hufcu działają następujące jednostki:

 • 1. GZ „Leśne Duszki”- Syców,
 • 4. GZ „Niesforne Wilczki” – Międzybórz,
 • 7. GZ „Mali Włuczykije”- Syców,
 • 22. DSH „Azymut” w Goszczu
 • 42. DSH „Sfora” w Międzyborzu,
 • 23. SDH „Brzask” w Szczodrowie,
 • 14. DH „Kryzys”- Syców,
 • 75. DW „Pasja”
 • 15. DH „Jastrzebie”- Stradomia,
 • 84. DH „Fuzja” – Syców.
 • Krąg instruktorski

Skład Komendy Hufca w Sycowie:

Komendant: phm. Monika Malinowska
Z-ca: phm. Anna Kamzol
skarbnik Hufca: pwd. Marcelina Jordan 
członek: pwd. Dawid Florczak


Komisja Rewizyjna:
przewodniczący: pwd. Grzegorz Kicol
członek: hm Stanisław Kamiński

 Za główne cele swojego działania ZHP uznaje: 

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.