Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia
ul. Matejki 5
56-500 Syców
tel.  62 785 51 58
e-mail:
sekretariatsp1sycow@gmail.com
Strona internetowa szkoły:

http: sp1sycow.eu 

Dyrektor: Jolanta Trela

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie sięga roku 1983, kiedy to w miejscu istniejącego Ochotniczego Hufca Pracy utworzono Szkołę Podstawową nr3. Pierwszym  dyrektorem szkoły był mgr Włodzimierz Lamek, następnie mgr Jadwiga Grochowska, mgr Elżbieta Kempa, a obecnie mgr Jolanta Trela. W wyniku reformy oświaty w 1999 roku ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 3 została przemianowana na sześcioklasową Szkołę Podstawową nr 1, której w roku 2002 nadano imię III Tysiąclecia. Wtedy również opracowano ceremoniał szkoły, powołano poczet sztandarowy, skomponowano hymn szkolny.
Istotę działalności szkoły oddają słowa wybitnego pedagoga Marii Grzegorzewskiej „Każdy z nas ma piętę Achillesową, ale i punkt Archimedesowy”. Stały się one hasłem Programu Wspierania Uzdolnień, który zakłada ,ze w każdym tkwią zdolności, tylko trzeba stworzyć  warunki, aby pozwolić im się ujawnić i rozwinąć. Dlatego podejmowane są działania na rzecz  rozbudzania ciekawości świata, wdrażania do samodzielności i odpowiedzialności, budowania postawy otwartości i tolerancji.
W tym celu od wielu już lat indywidualizowany jest proces nauczania.
Opracowano programy:
 -  „Dźwięk-ruch-taniec”, „Poznanie- Zrozumienie- Akceptacja”, „Razem kroczymy jedną drogą” służą integracji dzieci z dysfunkcjami z dziećmi zdrowymi;
 -  „Bezpieczny w domu i szkole”, „Ratowniczek” uczą bezpiecznych postaw;
 -  Indywidualne dla dzieci uzdolnionych pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego i  matematyki.
W czasie zajęć lekcyjnych dostosowywane są formy i metody pracy do realnych możliwości dzieci tak, aby każde z nich mogło osiągnąć nie tylko sukces edukacyjny, ale i życiowy. Dodatkową możliwością samorealizacji, rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz pracy z niedyspozycjami są zajęcia pozalekcyjne. Szkoła  stwarza szeroką ofertę takich zajęć, począwszy od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, poprzez gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, a skończywszy na kołach zainteresowań.
W oparciu  o opracowane programy autorskie dzieci mogą rozwijać się, uczęszczając na zajęcia:
    -  Koła Polonistycznego
    -  Koła Matematycznego
    -  Kola Historycznego
    -  Koła Języka Angielskiego
    -  Koła Teatralnego
    -  Koła Tanecznego
    -  Koła Plastycznego
    -  Szkolnego Koła Sportowego
    -  Klubu Europejczyka
    -  Klubu Dobrej Książki
    -  Szkolnego Klubu Filmowego
Ucząc się w czasie tych zajęć, często przez zabawę, przygotowują się i biorą udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, kultywują zwyczaje i tradycje, próbują swoich sił jako recenzenci, dziennikarze, prowadzą matematyczne prace badawcze, uczestniczą w zajęciach terenowych, poznając piękno okolicy z punktu widzenia historyka i przyrodnika, próbują swoich sił w meczach minisiatkówki, turniejach tańca. Każdy rok szkolny, rzeczywistość nas otaczająca niesie ze sobą nowe treści, które chcemy  dogłębnie omówić z naszymi wychowankami, a niekiedy rozszerzyć zakres naszych działań i zaprosić inne szkoły do współpracy. Doskonałą metodą pracy jest projekt edukacyjny. Szkoła może pochwalić się szeregiem ciekawych projektów ogólnoszkolnych, takich jak:
   - „Jak dobrze mieć sąsiada”
   - „W zdrowym ciele zdrowy duch”
   - „ Motyle”
   - „Tutaj mieszkam- Św.Marek daleki i bliski”
   - „Jestem uczniem- mam prawa i obowiązki”
Oprócz działań o charakterze ogólnoszkolnym podejmowane są projekty o węższym   zasięgu:
  -  „Syców, my town”
  - „ My school, my class”
  - „ Invetions”
  - „ Lubię kino”
  - „Kultywujemy zwyczaje i tradycje”
  - „Ratujmy kasztanowce”
  - „Zdrowo, wesoło, bezpiecznie”
  - „Bawimy się w teatr” 
Projektom towarzyszą różne akcje i wystawy:
               - „Bądź aktywny przez całe życie”
               -„ Motyle- kwiaty nieba”
               -„ Dzień bez chipsa”
               -„ Siedź prosto”
               -„ Maskotka z surowców wtórnych”
               -„ Najstarsze miasta Polski”
               - ,,Paczka dla dzieci z Ukrainy”
               -  „Zbiórka nakrętek na rzecz chłopca chorego na mukowiscydozę”
Projekty przyczyniły się również do nawiązania kontaktów z:
               - innymi szkołami z Dolnośląskiej Sieci Szkól Wspierających Uzdolnienia
               - Arboretum Leśnym w Ślizowie
               - Stowarzyszeniem Świętego Marka
               - Fundacja Dobra Widawa
               - Muzeum Regionalnym
               - Instytucją Odra-Film

Jako szkoła wspierająca uzdolnienia  dostrzegani i wyróżniani jesteśmy przez różne instytucje. Szkoła nasza otrzymała  Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój oraz wyróżnienie Kuratora Oświaty za program „Las twoim domem”.

Założenia do planu pracy na rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa nr 1  im. III Tysiąclecia  w Sycowie  stara się zapewnić każdemu dziecku optymalne warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
Cel ten  jest  realizowany  poprzez :
•   przekazywanie rzetelnej wiedzy i kształtowanie umiejętności potrzebnych do podjęcia nauki na następnym etapie edukacyjnym,
•    dbanie o wysoki poziom edukacji poprzez właściwy dobór programów edukacyjnych  oraz stosowanie różnorodnych metod i form nauczania,
•    pobudzenie postaw aktywnych, twórczych, świadomych konieczności pracy nad własnym rozwojem,
•    stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań , samorządności uczniowskiej, dbanie o poszanowanie praw dziecka,
• kształcenie zachowań nacechowanych tolerancją, otwartością, dbałością  o zdrowie i środowisko naturalne,
•    podtrzymywanie wewnątrzszkolnych tradycji i ceremoniału jako czynników sprzyjających atrakcyjności szkoły i możliwości identyfikowania się z nią,
•    stworzenie dobrego klimatu do współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w środowisku lokalnym,
•    stwarzanie odpowiednich i przyjaznych warunków dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Szkoła podejmuje wiele zadań, których efektem jest rozbudzanie w uczniach ciekawość świata, wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności w działaniu, budowanie postawy otwartości i tolerancji,  promowanie postawy twórcze. Aby działania te były możliwe, indywidualizuje proces nauczania, dostosowuje programy nauczania, metody i formy pracy do realnych możliwości dzieci, stwarza dodatkowe możliwości pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w ramach kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych.
2.    Funkcjonowania Zespołów problemowych w szkołach, jakie działają  w placówce.
W naszej szkole funkcjonują następujące zespoły  interdyscyplinarne:
    Zespół wspierania uzdolnień i zainteresowań
    Zespół diagnozy pracy szkoły
    Bezpieczna i przyjazna szkoła
    Zespół specjalnych potrzeb edukacyjnych
    Zespół ds. promocji zdrowia
    Zespół integracji z przedszkolami
Zespoły opracowują własne plany pracy z uwzględnieniem  potrzeb szkoły. Monitorują  i ewaluują własną pracę, dokonują modyfikacji działań. Współpracują ze sobą, aby realizować główny cel, którym  jest  podnoszenie jakości pracy szkoły.
3.    Realizacja projektów unijnych, rządowych, ministerialnych
Projekty ogólnopolskie :
„ Projekt „ EKOLOGIA – trzy żywioły” – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania metodą projektu realizowany przez Uniwersytet Wrocławski, Centrum badawczo- szkoleniowe „Dobre Kadry”, .
Projekt EDUSCIENCE ¬ – podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii realizowany przez: Polską Akademię Nauk, Edukację Pro Futuro, American   Systems
„SZLIFIERNIA DIAMENTÓW” - zadaniem realizowanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej projektu było wypracowanie innowacyjnych programów wspierania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Uczestnikami projektu były dwie uczennice naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele.
ENJOY MY ORGINAL  przy współpracy organizacją AIESEC - w ramach tego programu gościmy w naszej szkole młodzież z różnych stron świata, uczniowie mają okazję poznać inne kultury, przełamać bariery językowe i przekonać się jak ważna jest nauka języka obcego, szczególnie w komunikacji międzyludzkiej.
Projekty gminne :
„Szkoła równych szans” - szkoła opracowała i realizowała projekt systemowy – w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej. POKL, Priorytet IX – w projekcie uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie.
Projekty szkolne  finansowane ze środków EFS :
- Rodzice w szkole
- Akademia Twórczego Rozwoju
- Razem dla naszych dzieci
- Spotkajmy się po lekcjach
- Mali Odkrywcy
Dzięki projektom uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach pozalekcyjnych.
W szkole mamy bogato wyposażone sale lekcyjne (projektory, tablice interaktywne),  a także salę do zabaw ruchowych pozyskaną w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła”, salę gimnastyki korekcyjnej oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną.
Ponadto w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła” został zbudowany plac zabaw.  W czerwcu 2013 zostało oddane do użytku miasteczko ruchu rowerowego i ścieżka zdrowia.
4.    Funkcjonowania stołówek szkolnych - ilość  korzystających z obiadów, ciepłego napoju
       Liczba dzieci korzystających z obiadów 195
5.    Działania  świetlic - godziny pracy, ilości uczniów zapisanych do świetlicy,
       świetlica czynna w godz. 7.00-16.00
       liczba uczniów zapisanych do świetlicy 70
6.    Inna oferta szkoły
Do szkoły uczęszcza 356 uczniów. Liczba oddziałów 16 w tym 1 oddział szkolnictwa specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
7.    Informacja dot. kadry pedagogicznej
łączna liczba zatrudnionych nauczycieli – 31
nauczyciel kontraktowy - 4
nauczyciel mianowany - 5
nauczyciel dyplomowany –  22
8.    Opieka zdrowotna
W szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę higienistki szkolnej. W ramach opieki dzieci mają zapewnione badanie wzroku, badanie postawy, badania przesiewowe oraz profilaktyczne lekarskie, fluoryzację zębów, pomoc medyczną w urazach i nagłych zachorowaniach, a także prowadzone są zajęcia w ramach szkolnych programów profilaktyki i promocji zdrowia.
9.    oraz inne informacje, które powinny ukazać się na str. internetowych:
W szkole realizowane są zaakceptowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dwie innowacje pedagogiczne :

  • Innowacja pedagogiczna programowo- organizacyjno- metodyczna o nazwie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinach nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii
  • Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

Nawiązujemy współpracę z różnymi ośrodkami w kraju działającymi na rzecz rozwoju edukacji, celem wspólnych działań na rzecz naszych uczniów, m.in.
- Fundacja Edukacji Międzynarodowej ( realizacja projektu "Szlifiernia diamentów")
- Uniwersytet Wrocławski (realizacja projektu „Ekologia-trzy żywioły”, Festiwal Nauki, Uniwersytet w  szkole)
- PAN, Edukacja Pro Futuro (realizacja projektu Eduscience, udostępnienie platformy edukacyjnej)
- organizacja AISEK (program ENJOY MY ORGINAL)
- DODN – współpraca w ramach DSWU, realizacja projektów „Dolnośląska  e-szkoła liderem projakościowych zmian w systemie oświaty” „Szkolenie nauczycieli  w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”  od tego roku projektu „ Szachy w szkole”
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna – (realizacja projektu „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”)
- IPN – organizacja zajęć w szkole
- PFRON – realizacja projektów i dodatkowych zajęć dla dzieci (np. hipoterapia)
- Fundacja Banku Zachodniego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” (zajęcia dla dzieci z ubogich rodzin)
- Fundacja PZU – (projekt „ W poszukiwaniu minionego czasu”)
- PCEIK – szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, konkury dla uczniów
Szkoła należy do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz  do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.
Posiadamy certyfikaty :
Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Promującej Ekorozwój, Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom, Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, Szkoły Sprawnych Dolnoślązaków, Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Odkrywców Talentów.