Towarzystwo Miłośników Sycowa

Dla współczesności i historii


Towarzystwo Miłośników Sycowa należy do jednego z wielu stowarzyszeń i organizacji, które w swych celach i zadaniach statutowych stawiają sobie w pierwszej kolejności działania na rzecz kulturalnego i społecznego rozwoju miasta i gminy. Tradycja działalności Towarzystwa sięga roku 1962, kiedy to utworzone zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi Sycowskiej. Wchodziło ono wówczas w skład Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich z siedzibą we Wrocławiu. Do współorganizatorów i późniejszych działaczy zaliczyć należy m.in: Tadeusza Roszkowicza, Józefa Ermela, Ludwika Ciarocha, Zdzisława Biernata, Leona Jędrusiaka, Zbigniewa Bazylowa, Leopolda Szylińskiego, Jerzego Sikorę, Ryszardę Kowalczyk, Romana Ćwiękałę, Kazimierza Cichonia wielu innych.

Po 1975 roku, to jest po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego, więzi Towarzystwa z Wrocławiem zdecydowanie osłabły. W zasadzie zawieszona również została działalność stowarzyszenia. Jego reaktywacja nastąpiła w 1973 roku pod nazwą Towarzystwa Miłośników Sycowa. Pod szyldem Towarzystwa skupiły się głównie osoby zafascynowane historią miasta i regionu sycowskiego. Z inicjatywy stowarzyszenia gromadzono dokumenty i materiały historyczne, organizowano sesje popularnonaukowe, przeprowadzano konkursy wiedzy o mieście i regionie, upamiętniano i pielęgnowano miejsca pamięci narodowej oraz groby osób zasłużonych dla Ziemi Sycowskiej. Ciekawą inicjatywą, podjętą wraz z samorządem mieszkańców, było ogłoszenie w latach 80-tych konkursu na najładniejszą posesję, skwer, ogródek na terenie miasta. W większym lub mniejszym stopniu Towarzystwo i jego członkowie uczestniczyli w corocznych obchodach "Dni Sycowa".

W czasie ostatnich trzech lat członkowie Towarzystwa prowadzili lekcje historyczne dla młodzieży szkolnej, uczestniczyli w komisjach szkół podstawowych w ramach konkursów wiedzy o Sycowie i regionie, a współpraca z sycowskim muzeum zaowocowała (pomoc w gromadzeniu materiałów) ukazaniem się "Zeszytów Historycznych" oraz wystaw okolicznościowych. Zorganizowanych zostało również szereg spotkań z ciekawymi ludźmi Ziemi Sycowskiej.


W skład  zarządu stowarzyszenia wchodzą:

Beata Łukawska - Prezes
Jerzy Sikora - Wiceprezes
Aleksander Kubiak - Sekretarz
Teresa Sowa - Skarbnik


Towarzystwo pragnie nadal działać na rzecz społecznego i kulturalnego rozwoju miasta i gminy. W praktycznych działaniach stowarzyszenie będzie inicjować i wspierać wartościowe zjawiska kulturowe, propagować i wspierać rodzimą twórczość artystyczną oraz wpływać na rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych. W tym celu Towarzystwo chce dążyć do skupienia wokół idei stowarzyszenia społecznych działaczy kultury, osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury oraz twórców regionalnych. Towarzystwo jest otwarte na szeroką współpracę z innymi organizacjami społecznymi, szkołami, placówkami kulturalnymi działającymi na terenie miasta i gminy, a także na terenie byłego powiatu sycowskiego.
Siedzibą Towarzystwa Miłośników Sycowa jest Muzeum Regionalne przy pl. Wolności 7. (tel. 785 51 52)