Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
ul. Mickiewicza 5
56-500 Syców
tel. 62 785 51 57
Strona internetowa szkoły:
http: sp2sycow.szkolnastrona.pl


Dyrektor: Edyta Ptak
 
 
Z pożółkłych kart pierwszej szkolnej kroniki można odtworzyć początki historii naszej szkoły. Jej budowę rozpoczęto w 1956 r. Początkowo planowano zlokalizować budynek na miejscu zniszczonego zamku, lecz później władze zadecydowały o budowie w tym miejscu, w którym szkoła znajduje się obecnie. 18 grudnia 1959 roku budynek szkolny został oddany do użytku. 7 stycznia 1960 roku rozpoczęto naukę w nowej szkole. Młodzież, która dotychczas uczyła się w szkole podstawowej przy ulicy Kościelnej została podzielona między dwie szkoły. Podziału dokonano także wśród nauczycieli dotychczas pracujących w Szkole Podstawowej przy ulicy Kościelnej. Kierownikiem szkoły został pan Józef Ermel. Obecnie dyrektorem szkoły jest pani mgr Edyta Ptak. Szkoła zatrudnia 28 nauczycieli: 3 kontraktowych, 11 mianowanych oraz 14 dyplomowanych. Do szkoły uczęszcza 362 uczniów.
 
W naszej placówce dysponujemy: trzynastoma salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką z Centrum Informacji Multimedialnej, dwoma pracowniami komputerowymi, pracownią językową, przyrodniczą, gabinetem higienistki szkolnej, stołówką szkolną, świetlicą, salami z miejscem zabaw z programu „Radosna szkoła”, gabinetem pedagoga szkolnego. Na zajęciach wychowania fizycznego korzystamy też z hali MOSiR, która połączona jest z naszą szkołą. Ponadto szkoła jest monitorowana.
 
22 maja 2010 roku obchodziliśmy Jubileusz Pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni absolwenci naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Beata Kempa, burmistrz Miasta i Gminy Syców pan Sławomir Kapica, wiceburmistrz pan Jacek Przybył, przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie pan Bolesław Moniuszko, wicestarosta Powiatu Oleśnickiego pan Henryk Sarnowski. Na uroczystości byli również obecni przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast i instytucji, dyrektorzy szkół, przedszkoli i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 
Pięćdziesięcioletnie doświadczenie pomaga nam w kształtowaniu młodego pokolenia. Staramy się dorównać naszym poprzednikom i sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej. Rozwijanie i wspieranie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów staje się istotnym elementem w procesie nauczania. W szczególny sposób zwracamy dziś uwagę na kluczowe kompetencje niezbędne do życia w XXI wieku oraz egzemplifikację zasady równości szans edukacyjnych.
 
Nasza placówka zawsze dbała o harmonijny rozwój uczniów, a tworząc fundament wykształcenia, wprowadzała ich w świat wiedzy. Idea, która towarzyszy nam od wielu lat, została wpisana w nową podstawę programową, w myśl której każde dziecko jest uzdolnione, a nauczyciel ma te uzdolnienia odkryć i rozwijać. Możemy śmiało powiedzieć, że odkrywanie i rozwijanie uzdolnień jest misją, którą chcemy spełnić. Staramy się zauważać potrzeby uczniów i nauczycieli. Zwracamy też uwagę na oczekiwania społeczności lokalnej i ogólne tendencje rozwojowe. Nadrzędnym celem edukacyjnym pozostaje dla nas kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 
W naszej placówce prowadzone są zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej postawy kształcenia ogólnego”. Powyższy projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród bogatej oferty można wymienić zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi, zajęcia obcojęzyczne oraz matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Powyższy projekt jest jednym z wielu  przedsięwzięć podejmowanych przez naszą placówkę. Dzięki realizacji projektu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” została otwarta nowoczesna pracownia przyrodnicza, z której mogą korzystać uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jesteśmy jedną z dziewiętnastu szkół na Dolnym Śląsku i jedyną w gminie realizującą jednocześnie projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” oraz projekt  „Dolnośląska e-szkoła”. Ponadto wdrożyliśmy projekty „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” oraz „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”.         

Udział w projektach „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” oraz „Dolnośląska e-szkoła” pozwolił na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i narzędzia, m.in.: sprzęt komputerowo-multimedialny (komputery, tablica interaktywna, tablet, wizualizer i system TESTICO) oraz bardzo wiele urządzeń i zestawów do wykonywania doświadczeń.  Natomiast w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywania szans w klasach I-III” szkoła otrzymała sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli uruchomiono dodatkowe zajęcia: koło matematyczne dla klas I-III (1h/tyg.), koło przyrodnicze (2h/tyg.), koło z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (2h/tyg.), koło młodego przyrodnika dla klas III (1h/tyg.), koło matematyczne (1h/tyg.) oraz zajęcia wyrównawcze z przyrody (1h/tyg.). Ponadto prowadzone są zajęcia z Tutorem i zorganizowano dwie bezpłatne wycieczki jednodniowe każdorazowo dla dwudziestoosobowej grupy uczniów. Pierwsza z nich  - „Wrocław. W świecie info”, druga – „Wrocław. Nauki ścisłe – Moja Pasja”. Zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

Udział w powyższych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczynił się do zatrudnienia informatyka, który opiekuje się sprzętem oraz służy swoją pomocą i doświadczeniem.

Nieodzownym czynnikiem kształtującym młodego człowieka jest środowisko rodzinne. Jeszcze lepsze efekty integralnego rozwoju ucznia uzyskamy poprzez współpracę z domem rodzinnym. Zaangażowanie rodziców  i opiekunów w życie szkoły staje się kolejnym celem w programie. Szersze włączenie rodziców w działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły staje się ważnym czynnikiem wpływającym na jej życie. Bardzo cenimy sobie współpracę z Radą Rodziców. Podejmujemy również współpracę z wieloma placówkami, instytucjami oraz organizacjami, m.in. z: Centrum Kultury, Szkołą Muzyczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Urzędem Miasta i Gminy, Muzeum Regionalnym, Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,  sycowskimi parafiami katolickimi i parafią ewangelicką, Strażą Pożarną, sycowskimi przedszkolami i szkołami z terenu naszej gminy, sycowskim gimnazjum  oraz  Zespołem Szkół w Międzyborzu, Samorządem Mieszkańców nr 3, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, sycowskim Nadleśnictwem oraz Ligą Ochrony Przyrody, Szkolnym Związkiem Sportowym, kuratorami sądowymi i społecznymi, Komendą Policji oraz Młodzieżową Radą Miejską.

Uzyskaliśmy certyfikaty potwierdzające nasze zaangażowanie w proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy: Szkoła Promująca Ekorozwój, Szkoła Promująca Zdrowie oraz Szkoła z klasą. Ponadto przystąpiliśmy do konkursu i ubiegamy się o ponowne uzyskanie certyfikatu Szkoły dbającej o bezpieczeństwo. Dodajmy, że nasza placówka umieszczona została na mapie Szkół Odkrywców Talentów znajdującej się na stronie Ministerstwa Edukacji. W uroczystym odsłonięciu tablicy 21 marca 2011r. udział wzięli: wicekurator pani Danuta Leśniewska, burmistrz Miasta i Gminy Syców pan Sławomir Kapica, dyrekcja szkoły, przedstawiciele Grona Pedagogicznego i Samorządu Uczniowskiego.

Myślą przewodnią naszej szkoły jest łagodne wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając przy tym  o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Samorząd Uczniowski pragnie przyczynić się do urzeczywistnienia idei, która nam towarzyszy. Dlatego też głównym celem naszych działań jest kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Szczególną uwagę zwracamy na doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. Pragniemy, aby praca w Samorządzie Uczniowskim sprzyjała ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Nasz społeczność uczniowska ma też swojego reprezentanta w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Sycowie.

Swoją działalnością chcemy przyczynić się do  rozwoju samorządności oraz zaangażowania społeczności uczniowskiej w życie szkoły i środowiska lokalnego. Uczestniczymy w akcjach, które wymagają współpracy z przedstawicielami innych szkół oraz placówkami lokalnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Od kilku lat organizujemy „Zlot Mikołajów” - imprezę przeznaczoną dla mieszkańców miasta i gminy.

Włączyliśmy się w akcję „Jedna paczka-jeden uśmiech”, przygotowując występ związany z przekazaniem paczek dla Polaków mieszkających na Białorusi i Ukrainie za pośrednictwem TVP 3 we Wrocławiu.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Dlatego też przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego biorą czynny udział w następujących uroczystościach państwowych: Rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja. Obchodziliśmy również w naszej szkole 66. rocznicę wybuchu powstania żydowskiego w warszawskim getcie. Wysłuchaliśmy wówczas słuchowiska pt. „Straszne rzeczy”, które było alegorią Holocaustu, czyli masowej zagłady Żydów. Przystąpiliśmy też do powiatowej akcji „Guzik”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zbierali guziki, które symbolizowały żydowskie dzieci zamordowane podczas II wojny światowej. Z zebranych 1410 guzików utworzono artefakt, na którym zaprezentowano motyw wznoszących się ptaków – symbol wolności, która powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi. Płótno zostało wyeksponowane na placu Zwycięstwa w Oleśnicy, a następnie przekazane Szkole Podstawowej  Lauder – Etz Chaim we Wrocławiu. Podczas obchodów X Powiatowych Prezentacji Kulturalnych nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w akcji „Guzik” w ramach programu „Pamiętamy Ofiary Holocaustu”. Mieliśmy przyjemność poznać członków poznańskiego zespołu „Shalom” i uczestniczyć w warsztatach tańców żydowskich.

Wzorując się na naszej Patronce, żywo interesujemy się twórczością literacką innych pisarzy. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć m.in. w spotkaniu z Barbarą Kosmowską i Melanią Kapelusz zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Sycowie.  Staramy się uczestniczyć w życiu kulturalnym i zachęcać uczniów do udziału w przedstawieniach teatralnych. Zainteresowanie uczniów naszej szkoły było tak intensywne, że w nagrodę Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu zaprosił nas na bezpłatny spektakl pt. „Księga Dżungli”.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Są one efektem zaangażowania wielu osób, umiejętnej współpracy i wzajemnego zrozumienia. Wszyscy tworzymy jedną drużynę, którą łączy wspólna idea – „Kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”. Kształtowanie młodego człowieka nie może ograniczać się tylko do procesu dydaktycznego, ale powinno też obejmować sferę emocjonalno-wychowawczą. Wierzymy głęboko, że prowadzone przez nas działania przyczyniają się do kształtowania u naszych samorządowców postawy uczciwości i wiarygodności, odpowiedzialności i wytrwałości, poczucia własnej wartości oraz szacunku dla innych ludzi. Wiemy, że zaangażowanie w prace SU zaowocuje w przyszłości. To właśnie w naszej szkole rozbudzona została ich ciekawość poznawcza, kreatywność i przedsiębiorczość. Tutaj doskonalili kulturę osobistą oraz gotowość do uczestnictwa w kulturze. Tutaj po raz pierwszy podejmowali samodzielne decyzje i rozwijali umiejętność pracy w zespole.

Szkoła Podstawowa nr 2 po raz kolejny uczestniczy w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowanej przez TWP Wrocław przy osobistym zaangażowaniu pani Grażyny Orłowskiej-Sondej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy poparciu Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Akcja dotyczy porządkowania oraz odnawiania cmentarzy na terenie Kresów Wschodnich przy zaangażowaniu uczniów i nauczycieli z dolnośląskich szkół. W akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Zebrane środki każdego roku wpłacane są na konto udostępnione przez Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej.  Nie można zapomnieć, że wśród tych grobów, które są zdewastowane i zapomniane, znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Jest okazja, aby przeżyć swoistą lekcję patriotyzmu. Na ręce pana burmistrza złożono podziękowania dla szkół, które włączyły się w akcję ratowania kresowych nekropolii. Takie podziękowanie po raz drugi otrzymała również nasza szkoła.

Wszystkich, którzy zainteresowani są szczegółowymi informacjami, zapraszamy na szkolną stronę internetową www.sp2sycow.pl. Można tu zapoznać się m.in. ze szczegółową ofertą kół zainteresowań oraz osiągnięciami naszych uczniów w ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz szkolnych konkursach i zawodach sportowych. Zamieszczane są również relacje z uroczystości i imprez odbywających się w naszej szkole.