Krzysztof Zielnica

Krzysztof Zielnica


Krzysztof Zielnica Krzysztof Zielnica urodził się w Wijewie w 1936 roku.
Etnolog, afrykanista, bibliograf i regionalista. W latach 1959-1964 odbył studia z zakresu etnografii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Tamże w latach 1965-1969 odbył studia doktoranckie z zakresu etnografii Afryki. Praca magisterska „Tło etniczne trudności wewnętrznych Ghany” została opublikowana w czasopiśmie „Lud”; dysertacja doktorska „Kształtowanie się świadomości etnicznej ludu Ewe (pogranicze Ghany, Togo i Dahomeju) została nagrodzona i opublikowana w 1976 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszerna bibliografia do tej pracy została w 1976 r. wydana w Wiedniu. W tym samym roku odbył pobyt studyjny w zachodniej Afryce (Ghana, Togo, Górna Wolta, Mali, Wybrzeże Kości Słoniowej). W latach 1973-1976 adiunkt w Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego IHKM PAN we Wrocławiu (opracowania kartograficzne z zakresu kultury materialnej i duchowej). W latach 1980-1981 Gastprofessor w Wissenschaftskolleg zu Berlin, gdzie pracował nad monografią poświęconą kontaktom Alexandra von Humboldta z Polską i Polakami. 
Wnikliwy badacz pogranicza regionu dolnośląsko-wielkopolskiego, sprawdzony kronikarz sycowskich dziejów, który swoimi licznymi publikacjami nie pozwalał zapomnieć o ziemi sycowskiej czasów powojennych, o nieistniejącym już zamku, jak i o samej rodzinie Bironów. Rezultatami swych poszukiwań dzielił się m.in. z czytelnikami Gazety Sycowskiej, w której ukazały się cykle publikacji: „Pamiętny styczeń 1945”, „Wojny po wojnie”, „Ostatnie dożynki”. W zeszłym roku wydal też arcyciekawy tomik „Były sobie zamki”.  Współautor książki   "Był taki czas... Pogranicze polsko-niemieckie (Syców - Kępno - Ostrzeszów)" wydanej w 2011 r. Krzysztof Zielnica , zmarł 01.05.2012 r.

Krzysztof Zielnica
Krzysztof Zielnica odebrał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2010 roku.