Norweski Mechanizm Finansowy

19 października 2010 roku oddano do użytku inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie – Etap I cz.3”. Na strategiczne dla rozwoju miasta przedsięwzięcie samorząd pozyskał ok. 8 milionów 684 tysiące złotych dofinansowania. Największa w historii gminy Syców inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 7 milionów 55 tysięcy złotych zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 miliona 629 tysięcy złotych, które wydatnie zasiliły budżet gminy. Efektem powstałej kanalizacji i zmodernizowanej oczyszczalni będzie poprawa jakości życia mieszkańców, a poprzez to również podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy.

Dobra infrastruktura to połowa sukcesu, staje się bowiem zaczynem, który napędza koniunkturę. Potężny zastrzyk pozyskanej pomocy można bowiem przeznaczyć na kolejne przedsięwzięcia. Dofinansowanie inwestycji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego było jednym z największych dofinansowań w Polsce w ramach projektu Priorytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie w projekcie nowoczesnych technologii służyć będzie poprawie ochrony środowiska poprzez korzystny wpływ na jakość wód powierzchniowych. Ostateczny koszt wyniósł 18 milionów 550 tysięcy złotych. Długość trwania inwestycji: listopad 2008 r. – czerwiec 2010 r. 
Wykonawcami byli:
Oczyszczalnia ścieków - konsorcjum firm HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9  S.A. z siedzibą Wysogotowo k. Poznania,
Kanalizacja - Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Oleśnicy.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarze, na którym inwestycja została przeprowadzona. Beneficjentami pośrednimi są mieszkańcy gmin usytuowanych w dolnym biegu rzeki Polska Woda i Baryczy. Omawiane zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji rozdzielczej (ulice w Sycowie: Kępińska, Szosa Kępińska, Polna i ul. 15-lecia) i modernizację oczyszczalni ścieków, co wynikało z konieczności podjęcia radykalnych działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Poprzedni stan podstawowej infrastruktury wpływał niekorzystnie na środowisko i hamował rozwój gminy. Właściwie prosperująca, spełniająca wymagania techniczne sieć kanalizacji sanitarnej zagwarantuje bezpieczne odprowadzenie ścieków do obiektów, gdzie poddawane będą oczyszczaniu. Szczelny system rurociągów uniemożliwi powstawanie niekontrolowanych, tzw. „dzikich” zrzutów ścieków do przydrożnych rowów, które stopniowo degradują środowisko. Natomiast oczyszczalnia ścieków, wyposażona w najwyższej jakości urządzenia zapewni odpowiedni stopień oczyszczania ścieków i ich zgodność z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi. Zmodernizowana i przebudowana oczyszczalnia spowoduje zmniejszenie ilość ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do ziemi i wód powierzchniowych, co z kolei spowoduje znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w mieście stanowi impuls do dalszej rozbudowy systemu kanalizacji w mieście oraz na obszarze gminy, należącego do zlewni rzeki Polska Woda (zlewnia Baryczy). Zdecydowanemu zwiększeniu ulegnie atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje. Przede wszystkim jednak podniesie się standard życia mieszkańców oraz wzrośnie poziom zdrowotności miejscowej ludności, a także stworzona zostanie szansa na powstanie nowych miejsc pracy. Dodatkowym oddziaływaniem projektu będzie podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki usprawnieniom infrastrukturalnym, ale także dzięki napływowi zewnętrznego kapitału. Dobrze prowadzona gospodarka ściekowa, czyste wody i powietrze są najlepszym wizerunkiem gminy, który w znacznym stopniu przyczyni się do jej rozwoju gospodarczego i turystycznego. To natomiast zdecydowanie wpłynie na podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców obszarów oddziaływania projektu, rozwijając w nich postawę proekologiczną.