Ulgi dla przedsiębiorców

 

UCHWAŁA NR XXXII/215/2016  

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, określone niniejszą uchwałą, stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).

2.      Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa w rozporządzeniu.

3.      Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą inną pomocą niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4.      Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mogą korzystać przedsiębiorcy wyłączeni z zakresu pomocy de minimis na podstawie art. 1 rozporządzenia.

§ 2. 1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji na terenie Gminy Syców wprowadza się na okres 6 lat zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2.  Przez nowe inwestycje, o których mowa w ust.1, rozumie się nowo wzniesione ( realizowane od podstaw), na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, budynki i budowle, w których jest prowadzona działalność gospodarcza.

§ 3. 1. W celu wspierania przedsiębiorców, którzy dokonują inwestycji poprzez rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę już istniejącego budynku lub budowli na podstawie pozwolenie na budowę lub zgłoszeni robót budowlanych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wprowadza się na okres 3 lat zwolnienie od podatku od nieruchomości.

2.  Zwolnienie o którym mowa w ust.1 dotyczy tylko tej części, która została rozbudowana, nadbudowana lub odbudowana.

3.  Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)  rozbudowa, to rodzaj budowy w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już budynku lub budowli, czyli zmiana charakterystycznych parametrów istniejącego budynku lub budowli, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość i szerokość,

2)  nadbudowa, to rodzaj budowy w wyniku której następuje powiększenie istniejącego budynku poprzez zwiększenie jego wysokości,

3)  odbudowa, to rodzaj budowy w wyniku której powstaje nowy budynek lub budowla w miejscu istniejącego wcześniej budynku (budowli), który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu.

§ 4. Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 nie obejmują budynków oraz budowli lub ich części o powierzchni użytkowej powyżej 400 m2, które są zajęte na działalność gospodarczą w zakresie handlu.

§ 5. Przedsiębiorca może skorzystać na podstawie niniejszej uchwały tylko z jednej, wybranej przez siebie, formy zwolnienia.

§ 6. 1. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku o zastosowanie zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

1)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, również w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust. 1, i ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),

2)  dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem,

3)  oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Gminy Syców,

4)  zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą podatków,

5)  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

6)  zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości .

3. Dodatkowo do wniosku o zastosowanie zwolnienia określonego w § 2 i 3 przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

1)  zestawienie kosztów (nakładów) na inwestycję potwierdzonych ewidencją środków trwałych,

2)  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi budowlanemu,

3)  zezwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub złożone do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy.

§ 7. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługują od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym właściwy organ wydał zezwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub złożono do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy.

2.      Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zwolnień, o których mowa w § 2 i 3, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zezwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

3.   Wniosek złożony po upływie terminu, którym mowa w ust. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia. § 8. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku

1)  postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji- z dniem otwarcia likwidacji,

2)  ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy - z dniem jej ogłoszenia przez właściwy organ,

3)  podania nieprawdziwych danych i informacji co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia – przez cały okres korzystania ze zwolnienia,

4)  zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia lub podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zbycia, zamiany, przekształcenia lub podziału,

5)  zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie objętym zwolnieniem - z dniem złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o likwidacji działalności gospodarczej,

2.   Przedsiębiorca traci prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej uchwały, także z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Syców.

3.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia z przyczyny określonej w ust.1 pkt 3 przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całej nienależnie otrzymanej pomocy w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie zwolnienia, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych liczonymi od dnia otrzymania zwolnienia.

4.   W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji, ogłoszenia upadłości, zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia lub podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia informacji o tym fakcie w terminie 7 dni od jego zaistnienia.

5.   Przez okres obowiązywania zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany do składania organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków – do 31 stycznia i 30 lipca każdego roku podatkowego.

§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie korzystania z tej formy pomocy jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy de minimis o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2.      Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy na podstawie uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalna wielkość, staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.

3.      Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

4.      Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 10. Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017 do dnia 31 grudnia 2020 r.


                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                  w Sycowie

                                                                                                            Bolesław Moniuszko