Oświata

Centrum Usług Wspólnych
56-500 Syców
ul. Mickiewicza 1
tel. 62 785 5151
e-mail: cuwsycow@gmail.com

Dyrektor: Monika Zobek-Dubicka

Na terenie miasta i gminy Syców funkcjonuje 11 placówek oświatowych, tj. 1 gimnazjum, 6 szkół podstawowych, 3 przedszkola publiczne i 1 przedszkole niepubliczne. W mieście podstawową opiekę edukacyjną zabezpieczają 2 duże szkoły podstawowe i gimnazjum, a także 3 przedszkola publiczne oraz Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek. Na wsiach przy szkołach podstawowych funkcjonują klasy "0". 

Na podstawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela od 1 września nauczyciele realizujący obowiązkowe zajęcia dydaktyczne będą pracowali dodatkowo dwie godziny, którą przeznacza się na zajęcia wyrównawcze, świetlicowe itp. W każdej szkole organizowane są działania mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci poprzez np. tworzenie świetlic środowiskowych, organizację zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, rozwijanie talentów oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Na terenie Gminy funkcjonują również szkoły o charakterze ponadgminnej szkoły publicznej, których organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Są to:

Organem nadzoru pedagogicznego dla szkół podstawowych i gimnazjum jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Oprócz wyżej wymienionych szkół na terenie gminy swą działalność edukacyjną i muzyczną prowadzi również Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sycowie. Szkoła funkcjonuje od września 1982 roku. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Sztuki; organem pełniącym nadzór pedagogiczny – Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego we Wrocławiu.

W gminie Syców szkoły podstawowe zostały usamodzielnione jako jednostki budżetowe. Obsługę finansową powierzono jednostce organizacyjnej pn. Centrum Usług Współnych. Dyrektorzy placówek oświatowych po przedstawieniu swoich potrzeb otrzymują na początku roku budżetowego informacje o wysokości przyznanych środków finansowych.