Przedszkole nr 1

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka
56-500 Syców
ul. Kaliska 8
tel. 62 785 5159

Dyrektor: Joanna Nowak

Z dniem 1 września 1945 roku w Sycowie rozpoczęło swoją działalność pierwsze Publiczne Przedszkole dla dzieci polskich. Siedzibą przedszkola był ówczesny „Sierociniec” prowadzony przez siostry Boromeuszki, a obecny klasztor Sióstr Urszulanek przy ulicy Kościelnej. Dzięki staraniom pierwszej dyrektorki Pani Bronisławy Grudzińskiej w roku 1954 uzyskano dla dzieci budynek przy ulicy Kaliskiej 8. W następnych latach budynek ten remontowano, modernizowano i dostosowano do potrzeb dzieci. Kolejne dyrektorki pani Klara Lebek i Elżbieta Promna stale usprawniały pracę przedszkola wprowadzając innowacje pedagogiczne i tworząc wizję „ Domowego Przedszkola”. Kontynuatorką idei zapoczątkowanych przez swoje poprzedniczki jest Joanna Nowak pełniąca funkcję dyrektora od 2002 roku. Proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy prowadzi wykwalifikowana , profesjonalna kadra , otwarta na potrzeby dzieci i rodziców i środowiska lokalnego, stale podnosząca swoje kwalifikacje .Przedszkole chętnie włącza się we wszystkie akcje charytatywne ,zbiórki na rzecz potrzebujących i promuje miasto w regionie. Charytatywny Koncert Noworoczny, Zbiórka na rzecz Polaków na Wschodzie, Zbiórka Zniczy w akcji Telewizji Wrocław i Kuratorium Dolnośląskiego, Góra Grosza,  Mikołaj na rynku sycowskim , to tylko nieliczne z tych w których placówka bierze udział. Przedszkole współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej oraz z palcówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy Syców. Prowadzimy współpracę z Dolnośląska Szkołą Wyższą, Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Wychowania Fizycznego. Program zajęć wynikających z podstawy wzbogacany jest o zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach „Otwartych Ofert Edukacyjnych”. Dla dzieci uzdolnionych nauczycielki prowadzą zajęcia: plastyczne, teatralno-literackie,  przyrodnicze, muzyczne,  kulinarne. Specjalnie do prowadzenia zajęć dla małych odkrywców  powstało w przedszkolu „Laboratorium Koszałka Opałka”. Przedszkole posiada salę gimnastyczną i plac zabaw wyposażony w bezpieczny sprzęt. Do zajęć i zabaw wykorzystywane są nowoczesne pomoce dydaktyczne. Za dodatkową odpłatnością przez rodziców, dla chętnych,  prowadzona jest naukę języka angielskiego i zajęcia taneczne.
W ramach środków pozyskanych z UE przedszkole brało udział w projekcie „Na dobry początek”.  Z pomocy logopedycznej i korekcyjnej skorzystało łącznie około 70 dzieci. W placówce prowadzony jest wolontariat oraz organizowane są praktyki dla adeptów zawodu nauczyciela. Nauczycielki chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z inicjatywy dyrektor Joanny Nowak w przedszkolu działa Gromada Zuchowa, a dyrekcja i pracownicy mogą się pochwalić wspaniałą współpracą z bracią harcerską.

Przedszkole dba i kultywuje tradycje polskie i rodzinne. Na stałe w kalendarz imprez przedszkolnych  wpisało się  „Święto Kapelusza”, Festiwal Przedszkolny „Kraj nasz piękny”, „Andrzejki”, „Katarzynki”, „Dziady”, „Święto Ptaków”. „Koszałek Opałek” jest współtwórcą i  koordynatorem gminnego konkursu „Odkręcamy”, którego celem jest rozwijanie świadomości proekologicznej. Jako mały artysta  dziecko w przedszkolu obcuje ze sztuką  bierze udział w spektaklach teatralnych, jest widzem i aktorem. Wspaniały klimat i rodzinną atmosferę tworzą pracownicy przedszkola oraz rodzice. W roku 2008 dokonano kompleksowego remontu przedszkola, z odrestaurowaniem elewacji zewnętrznej,  wymianą okien i instalacji centralnego ogrzewania. Ponieważ budynek jest zabytkiem wszelkie prace remontowe wykonywane są za zgodą konserwatora zabytków. Dziś przedszkole jest jednym z najładniejszych budynków w naszym mieście. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzeby przedszkola i wspierają nas w  działaniach mających na celu  prawidłowy i ciągły rozwój dzieci.

Publiczne Przedszkole Nr im. Koszałka Opałka w Sycowie

 1. Przedszkole realizuje podstawę programową z uwzględnieniem wymagań Ministra Edukacji i Kuratora Oświaty ze szczególnymnaciskiem na realizację  poprzez sztukę treści patriotycznych w myśl zasady ,że  tożsamość człowieka kształtuje się od najmłodszych lat, także w przedszkolu.
  „Wszystkiego , co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, nauczyłem się w przedszkolu…”
 2. Oferta przedszkola wzbogacona jest o zajęcia nieodpłatne realizowane przez nauczycielki w ramach tzw.” Otwartych Ofert Edukacyjnych”. Dzieci korzystają z warsztatów plastycznych, zajęć tanecznych, kulinarnych, teatralnych, przyrodniczych. Dzieci uczą się grać w szachy oraz zdobywają wiedzę o świecie podczas zajęć w klubie regionalnym. W realizacji cyklicznych  zajęć „Z nauką i sztuką za pan brat” wspierają nas Muzeum Regionalne w Sycowie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Sycowie
 3. Przedszkole organizuje dla swoich wychowanków bardzo ciekawe spotkania ze znanymi postaciami znanymi z mediów oraz lokalnymi artystami a także wycieczki.
 4. Włącza się we wszystkie akcje charytatywne organizowane przez Kuratorium Oświaty, Telewizje Wrocław oraz inne placówki użytku publicznego. Rokrocznie zbieramy znicze na polskie nekropolie na Wschodzie, zbieramy symboliczną złotówkę na ratowanie tychże mogił. Bierzemy czynny udział w Koncercie Charytatywnym organizowanym przez nasze miasto na rzecz Polaków  zamieszkałych na Białorusi i Ukrainie. Dla rówieśników zamieszkujących tamte tereny zbieramy paczki świąteczne. Samo przedszkole jest koordynatorem akcji „Odkręcamy”.
 5. Współpracujemy z przedszkolem we Lwowie oraz przedszkolami Koszałka Opałka w Polsce.
 6. Angażujemy się w obchody rożnych uroczystości państwowych i regionalnych poprzez występy dzieci i prezentację pocztu sztandarowego przedszkola.
 7. Stale współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
 8. Bierzemy udział w akcjach prozdrowotnych; pływamy, biegamy, spacerujemy, gimnastykujemy się.
 9. Współpracując z rodzicami naszych wychowanków organizujemy bale tematyczne dla dzieci i dorosłych , kiermasze świąteczne oraz inne uroczystości o charakterze rodzinnym i lokalnym np. Zlot Mikołajów, Jarmark Regionalny.
 10. Na stałe w kalendarz uroczystości przedszkolnych wpisały się: Święto Kapelusza z pasowaniem na przedszkolaka, Koncert Patriotyczny „Kraj nasz Piękny”, przegląd teatralny „Życie jest najpiękniejsza z bajek”. To duże uroczystości o charakterze wychowawczym i edukacyjnym.
 11. Wyrażamy nasz szacunek do starszych poprzez udział w obchodach Dnia Babci i Dziadka w Kubie Seniora w Sycowie.
 12. Z dziećmi pracuje wykształcona kadra: 4 nauczycielki dyplomowane, 5 mianowanych i 2 kontraktowe. Nauczycielki ukończyły wiele form dokształcania czym wzbogacają swój warsztat pracy.
 13. O zdrowe żywienie dzieci dba pani intendent, która stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach dla dietetyków i specjalistów ds. żywienia. Wszyscy wychowankowie korzystają z posiłków proponowanych przez przedszkole.
 14. Współpracujemy z lokalnymi kupcami, zakładami produkcyjnymi , rzemieślnikami i lokalnymi twórcami.
 15. Jesteśmy w stałym kontakcie z Poradnią psychologiczno–pedagogiczną i zatrudnionymi w niej specjalistami, dla dobra dziecka i dla wsparcia rodziców organizujemy  dla nich spotkania ze specjalistami w dziedzinie psychologii, psychologii dziecięcej, logopedii  i seksuologii.
 16. Rozwiązujemy problemy poprzez życzliwą rozmowę i otwartość w kontaktach z rodzicami. Wszyscy pracownicy tworzą domową atmosferę, która jest już wizytówką naszego przedszkola.
 17. Współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie miasta i gminy Syców, śledzimy losy naszych absolwentów, analizujemy i wyciągamy wnioski na kolejne lata pracy. Wielu naszych sześciolatków w minionym roku szkolnym podjęło naukę w szkole.
 18. Absolwent Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie jest otwarty, śmiały, wesoły, odważnie podejmuje wyzwania i z radością kroczy w dorosłe życie.