O Sycowie

Gmina Syców położona jest w północno - wschodniej części województwa dolnośląskiego, w granicach administracyjnych powiatu oleśnickiego, w odległości 50 km od stolicy Dolnego Śląska. Położona jest w kompleksie lasów rychtalskich na wysokości 165 m n.p.m., w okolicy łagodnie sfalowanej zwanej Obniżeniem Sycowskim, między Wzgórzami Trzebnickimi a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Najważniejszym wzniesieniem w pobliżu jest góra Zbójnik (272 m n.p.m.) w okolicach Międzyborza. Wody powierzchniowe należą do zlewni rzek: Baryczy i biorącej swój począteRynek w Sycowiek w gminie Syców - Widawy, które stanowią z kolei dorzecze Odry. Gminę  Syców charakteryzuje atrakcyjne środowisko naturalne: rozległe tereny leśne, a w pobliżu unikalne arboretum leśne w Stradomi Dolnej połączone z borami sosnowymi i ciekami wodnymi oraz czyste powietrze i ciekawa rzeźba terenu. Stanowią one o walorach turystycznych tej okolicy i stwarzają dogodne warunki do czynnego wypoczynku i rozwoju bazy rekreacyjno - turystycznej. W strukturze gospodarczej dominuje rolnictwo, przemysł lekki i różnorodna działalność usługowa dla potrzeb gospodarki i ludności, zarówno miasta, jak i przylegających obszarów. Prowadzona działalność przemysłowa to branże spożywcza, meblarska, usługowo-budowlana, przyjazna dla środowiska. Dobra infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu są czynnikami wspierającymi rozwój inwestycji w gminie. Sto procent mieszkańców naszego terenu objętych jest dostawą wody z sieci wodociągowej, miasto i wieś Stradomia Wierzchnia posiadają sieć kanalizacyjną. Teren miasta jest zgazyfikowany i w całości zaspokaja potrzeby mieszkańców. W roku 2010 przy ogromnym udziale środków z Norweskiego Mechanizmu Finasowego zrealizowana została największa i najbardziej kosztowna inwestycja w historii gminy Syców. Projekt obejmował modernizację oczyszczalni i budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na długości 2954 m. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w mieście stanowi impuls do dalszej rozbudowy systemu kanalizacji w mieście oraz na obszarze gminy. Zdecydowanemu zwiększeniu ulegnie atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz podniesie się standard życia mieszkańców. 1 czerwca 2012 r. do użytku mieszkańców oddano Park Miejski  po jego rewitalizacji. Jej celem było odrestaurowanie zdegradowanej substancji parkowej z uwzględnieniem układu historycznego. Odbudowano pergolę, przywrócono fontannę i nieistniejącą już rzeźbę, a także dawny układ zieleni i żwirowych ścieżek. Wymieniono małą architekturę parkową typu ławki, latarnie, kosze na śmieci oraz altanę widokową. W zachodniej części parku powstała infrastruktura rekreacyjna. Ważniejsze wnętrza parku oznaczono tablicami opisującymi historię danego miejsca. W miejscowości Stradomia Wierzchnia, przy trasie szybkiego ruchu znajduje się  zbiornik retencyjny, który pełni także funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. Zalew w Stradomi  położony w odległości 8 km od Sycowa, jest zbiornikiem wodnym o powierzchni 30 ha. Pod względem turystyczno – rekreacyjnym jest to obszar wielobarwny i ciekawy. Nad samym zalewem wydzielono strzeżone kąpielisko, rozciągnięte na długości stumetrowej linii brzegowej oraz boiska do piłki plażowej i siatkowej.  Znajdują tu dobre warunki amatorzy żeglowania. W pobliżu zalewu w Stradomi, w Nadleśnictwie Syców znajduje się Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka.  Powstało ono w 1993 roku na bazie szkółki leśnej, by z czasem przekształcić się w prawdziwy kompleks kultury leśnej, z oazami wyciszenia i spokoju. W arboretum można zobaczyć park różaneczników, jedną z największych kolekcji sosen w Polsce, ogród skalny oraz liczne stawy z towarzyszącymi  im mostkami i kładkami. W ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"  powstał w Sycowie kompleks sportowo-rekreacyjny. W jego sąsiedztwie ze środków Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz środków z budżetu gminy powstaje skate park, ścieżka rowerowa i plac zabaw ze stołami do ping-ponga oraz plac do gry w boule.