Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.sycow.pl

Urząd Miasta i Gminy Syców zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sycow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sycow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daria Sztuka, adres poczty elektronicznej dsztuka@sycow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 785 51 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa z wejść znajdują się od strony ul. Mickiewicza. Do jednego z nich (głównego) prowadzą schody, natomiast drugie (od strony Urzędu Stanu Cywilnego) posiada podjazd dla wózków. Trzecie wejście, od strony podwórka, posiada wyłącznie schody. 

Biuro Podawcze znajduje się na prawo od wejścia głównego oraz na lewo od strony USC. 

Osoba na wózku może poruszać się wyłącznie po korytarzu i pomieszczeniach na parterze. 

W budynku nie ma windy. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem, na parkingu ogólnodostępnym,  wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu i online.