Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
56-500 Syców
tel. 62 785 1388
e-mail: spstradomia64@op.pl

www: www.spstradomia.eu

Dyrektor: Anna Kaminska

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej jest niewielką, kameralną placówką, położoną na wsi w sąsiedztwie terenów zielonych, w pobliżu zalewu i Arboretum Leśnego.
Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi (sale lekcyjne dla klas I-III posiadają części: edukacyjną wyposażoną w tablicę i stoliki oraz rekreacyjną z przestrzenią  do zabawy. Szkoła dysponuje również kuchnią z zapleczem i stołówką gdzie dzieci korzystają z herbat  i obiadów. Dodatkowym atutem jest posiadanie dużej sali gimnastycznej, boiska oraz „zielonej sali”. Atrakcyjność zajęć prowadzonych przez nauczycieli wzbogacana jest możliwością korzystania przez uczniów z pracowni komputerowej, pracowni multimedialnej ICIM oraz tablicy interaktywnej pozyskanej w ramach realizowanych ptojektów. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, W budynku mieści się również biblioteka publiczna z której korzystają uczniowie oraz mieszkańcy Stradomi W.
Do szkoły uczęszczają dzieci ze Stradomi oraz Gaszowic. W ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania prowadzone są także zajęcia dla  dzieci trzy – czteroletnich. Po zakończonych zajęciach uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz uczniowie ze Stradomi Wierzchniej wymagający opieki aktywnie i twórczo spędzają czas na świetlicy szkolnej. Dzieci z Gaszowic dowożone są pod opieką nauczyciela.
W latach 2010 – 2013 przeprowadzono IV etapy termomodernizacji budynku szkoły : wymieniono dach, rynny, instalację odgromową, okna, docieplono cały budynek, wykonano elewację, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, pomalowano salę gimnastyczną. Wszystkie pomieszczenia w szkole zostały pomalowane w ramach środków pozyskanych od sponsorów oraz środków budżetowych.
W szkole pracuje 13 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno – obsługowych.Wszyscy nauczyciele stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych, 1 stażysta, 1 bez stopnia awansu.
Główne cele pracy szkoły:
 
•    szerzenie wiedzy związanej z bezpieczeństwem i ekologią,
•    podniesienie i poprawa efektów kształcenia,
•    wychowanie do poszanowania praw człowieka,
•    rozwijanie samorządności uczniów, kształtowanie poczucia więzi ze szkołą, integracja społeczności uczniowskiej wokół realizacji głównych zadań szkoły,
•    integracja społeczności szkolnej oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Plan pracy SP w Stradomi Wierzchniej zakłada realizację najważniejszych przedsięwzięć, takich jak:
•    szerzenie świadomości związanej z bezpieczeństwem , ekologią i zdrowiem,
kontynuacja realizacji projektu unijnego „Mała szkoła duża szansa”, „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego"
•    organizacja imprez środowiskowych: Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem rodziców, Dzień Świętego Marcina, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Ojca, Festyn Rodzinny.
•    wieczornica poświęcona historii regionu,
•    organizowanie Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Plastycznego dla szkół i przedszkoli miasta i gminy Syców oraz gmin sąsiednich,
•    uczestnictwo w programach i akcjach profilaktycznych, edukacyjnych, charytatywnych
•   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, promowanie ucznia zdolnego, dostosowanie wymagań programowych do możliwości każdego ucznia.

Ważniejsze wydarzenia i sukcesy szkoły:

W roku szkolnym 2012/2013 na zaproszenie Rzecznika Praw Ucznia naszą szkołę gościnnie odwiedzili: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, superniania – pani Dorota Zawadzka, legenda Solidarności pani Henryka Krzywonos - Strycharska oraz Mistrz Europy w wadze junior ciężkiej w boksie Mateusz Masternak. Dwukrotnie otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Szkoła posiada także Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój.
•    Gminne zawody tenisa stołowego chłopców i dziewcząt w tenisie stołowym – I miejsce,
•    I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Dziadowej Kłodzie.
•    I miejsce w Gminnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
•    I i II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Zdrowy jak ryba”
•    Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Ekologicznym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Syców „Las w obiektywie”
•    Gminne igrzyska w mini siatkowce „czwórek” chłopców – II miejsce
•    Gminne igrzyska w mini siatkówce „czwórek” dziewcząt – I miejsce
•    Powiatowy turniej tenisa w Międzyborzu  (dziewczęta)– IV miejsce

Zespoły przedmiotowe działające w szkole

Zespół edukacji wczesnoszkolnej
Zespół  humanistyczny
Zespół matematyczno – przyrodniczy
Zespół wychowawczy
Zespół ds. bezpieczeństwa
Zespół ds. wspierania uzdolnień
Zespół ds. promocji zdrowia
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej
Zespół ds. współpracy ze środowiskiem
Zespół ds. ekologii
Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Realizacja projektów unijnych

Zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego „Mała szkoła duża szansa”
1.    Zajęcia logopedyczne.
2.    Polubić matematykę – zajęcia rozwijające
3.    Koło  plastyczne – zajęcia rozwijające
4.    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
5.    Poznaję swój kraj- zajęcia rozwijające z przyrody
6.    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody
7.    Zajęcia z języka niemieckiego - rozwijające
8.    Zajęcia z języka polskiego dla dzieci z trudnościami w nauce
9.    Zajęcia sportowe - rozwijające
10.    Bawię się i gram słowem – zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne
Projekt ekologiczny "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego"
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej biorą udział w projekcie pt.: "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększanie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Nastąpi również modernizacja, organizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. Projekt powiązany jest z ideą edukacji ekologicznej, która ma na celu ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postepowania z odpadami. W klasach I - III przeprowadzono zajęcia pt. "Mój wpływ na środowisko lokalne", natomiast w klasach IV - VI zajęcia pt. "Kształtowanie zachowań ekologicznych - nauka pozytywnych nawyków.

Projekty szkolne:
•    Projekt edukacyjno – wychowawczy „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”
•    Projekt ekologiczny – „Nasi uczniowie architektami zieleni”
•    Projekt edukacyjno – wychowawczy – „Marzec miesiącem Bezpieczeństwa”.
Programy rządowe i ministerialne.

Program „Szklanka Mleka”
Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.        
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szklanka mleka”. W ramach tego programu uczniowie klas 0-VI otrzymują bezpłatnie mleko białe lub za drobną dopłatą mleko smakowe lub jogurt. Mleko jest dostarczane przez Firmę Handlowo- Usługową „Michalinka” w Namysłowie. Program ten jest prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Program „Owoce w szkole”
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej uczestniczy w ogólnopolskim programie „Owoce w szkole”. W ramach tego programu uczniowie klas I-III otrzymują 3 razy w tygodniu porcje owoców i warzyw dostarczane przez Firmę Handlowo - Usługową „Michalinka” w Namysłowie. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne. Program ten jest prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wyprawka szkolna
Do zadań szkoły należy działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze działania służą kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie. Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Poprzez tego typu działania pragniemy umożliwić pokonywanie barier uczniom wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Przydzielamy świadczenia w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”. Informujemy rodziców o możliwości korzystania ze stypendium szkolnego – pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele edukacyjne.        Analizując sytuację rodzinną wychowanków organizujemy najuboższym pomoc MGOPS w postaci dotacji do posiłków szkolnych oraz do szkolnych wycieczek edukacyjnych. W wyjątkowych sytuacjach organizujemy pomoc wewnątrzszkolną.

Stołówka szkolna.

Szkola oferuje uczniom smaczne i zdrowe obiady jednodaniowe oraz herbaty. Uczniowie korzystają także  z refundacji z MGOPS w Sycowie i Dziadowej Kłodzie.

Świetlica szkolna.
Świetlica pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną.  Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudny (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Inna oferta szkoły.
Zajęcia prowadzone w ramach karty nauczyciela
1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach IV-VI uczęszczają dzieci z trudnościami w nauce szkolnej. Za pomocą środków dydaktycznych i wychowawczych stopniowo eliminowane są niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje. Program zakłada diagnozę ucznia, usprawnianie działalności funkcji zaburzonych , wdrażanie do systematycznej pracy, pomoc w wyrównywaniu braków wiedzy szkolnej oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki .
2. Klub Miłośników Stradomi
Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie świadomości regionalnej, rozbudzanie zainteresowań przeszłością Małej Ojczyzny, kształtowanie umiejętności poszukiwania źródeł historycznych na temat wiedzy o Małej Ojczyźnie, kształtowanie postaw społeczno – wychowawczych.
3. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla kl. IV- V
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas IV – V, którzy słabo radzą sobie z przyswojeniem materiału na poziomie podstawowym. Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu umiejętności uczniów na poziomie podstawowym w zakresie sprawności mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania.
4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – II
Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas I –II. Celem zajęć jest podnoszenie poziomu analizy i syntezy wzrokowej, usprawnianie funkcji analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
5. Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzaniu dla kl. VI
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu po  VI klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji oraz zapoznanie uczniów  z organizacją egzaminu zewnętrznego.
6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla kl. IV - VI
Celem zajęć jest wyrównywanie umiejętności i utrwalanie na bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.
7. Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu dla kl. VI
Celem ogólnym zajęć jest  doskonalenie czytania ze zrozumieniem,  bogacenie słownictwa i doskonalenie umiejętności wykorzystania go w różnych formach wypowiedzi, kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi, wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, ćwiczenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce, rozwiązywanie testów przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego.
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla kl. IV – VI
Celem ogólnym zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyposażenie uczniów w umiejętności sprawnego komunikowania się w języku polskim, wzmacnianie u uczniów poczucia ich własnej wartości, uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji, bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami.
9. Zajęcia dodatkowe z przyrody dla kl. VI
Celem zajęć jest wyrównanie braków wynikających z podstawy programowej nauczania przyrody, pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów w trakcie całego roku szkolnego, rozwiązywanie testów (zagadnienia przyrodnicze) przygotowujących do sprawdzianu po klasie VI.
10. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. I – III
Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych, usprawnianie funkcji językowych
11. Koło plastyczne
Głównym celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych, rozwijanie pomysłowości, oryginalności podczas wykonywania prac, a przede wszystkim wiary we własne siły.
12. Koło wokalno – muzyczne dla kl. IV – VI
Nadrzędnym celem zajęć jest pobudzenie oraz rozwój u dzieci i młodzieży aktywności
 i wrażliwości muzycznej, poszerzenie zainteresowań związanych  z muzyką.
13. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „W drodze do Emaus”
Celem zajęć jest integracja uczniów, kształtowanie postaw społeczno – moralnych.
14. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. III
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy na lekcjach, usprawnianie w jak największym stopniu zaburzonych funkcji wyrównywanie zaległości spowodowanych opóźnieniami rozwojowymi.
Dodatkowo w szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie. Zajęcia rewalidacyjne mają wyrównać zaniedbania pedagogiczne oraz wynikające  z nich braki w nauce, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia usuwać wady i zaburzenia mowy, rozwijać procesy poznawcze, usprawniać koordynację ruchową oraz usuwać trudności w czytaniu, pisaniu i rachowaniu. Zajęcia te dodatkowo eliminują  wady postawy, a poprzez psychoterapię łagodzą i usuwają zaburzenia emocjonalno-uczuciowe.
Ponadto szkoła oferuje uczniom
- zajęcia  karate
- zajęcia taneczne 
- język angielski
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia dla 3-4 latków

Promocja zdrowia
Główne zadania podejmowane w ramach „Promocji Zdrowia” to:
•    przystąpienie do programów edukacyjnych i profilaktycznych:
- „Mam kota na punkcie mleka”,
- WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”,
- „Szklanka mleka”,
- „Owoce i warzywa w szkole”,
•    udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
•    organizowanie wyjazdów i wycieczek turystyczno – rekreacyjnych,
•    udział w promowaniu aktywności fizycznej poprzez zabawy sportowe popołudniowe z udziałem rodziców i dzieci pod hasłem „ Baw się zdrowo na wesoło”, oraz szkół promujących zdrowie,
•    współpraca z publicznym Ośrodkiem Zdrowia – oddział w Stradomi Wierzchniej, organizowanie pogadanek z udziałem pielęgniarki środowiskowej,
•    organizowanie obchodów „Dnia Zdrowia”
•    ubieganie się przez szkołę o uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
udział w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej w ustanowieniu rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej
Udział szkoły w akcjach charytatywnych :  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Paczki dla Rodaków na Ukrainie i Białruś, Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, Góra Grosza, zbiórka nakrętek.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

„Szkoła otwarta, to dziś szkoła pracująca przy podniesionej kurtynie, czyli szeroko współpracująca.”
Jednym z zadań naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w procesie nabywania wiedzy o świecie, o samym sobie, wprowadzenie dziecka w złożoność świata, uświadomienie mu miejsca współczesnego człowieka    w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym. Zadanie to jest nierozerwalne z wychowaniem. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca szkoły z rodzicami. Szkoła współpracuje z rodzicami, bo:
•    istnieje wspólny cel - rodzicom i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka,
•    rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajane przez dzieci wartości, przekonania i zachowania - szkoła dopełnia działanie domu,
•    szkoła pomaga rodzicom w ich kłopotach wychowawczych,
•    oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły planującej swoje zadania,
•    wśród rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności szkoła może korzystać.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współpraca z Radą Rodziców
•    Opiniowanie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki opracowanego przez Radę Pedagogiczną
•    występowanie do dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
•    udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
•    podejmowanie działań na rzecz poprawy bazy szkoły,
•    pomoc w kultywowaniu tradycji i organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych (zabawa karnawałowa, jasełka, festyn rodzinny)
•    podejmowanie inicjatyw dotyczących życia szkoły i ich opiniowanie,
•    wspieranie działalności wychowawczej,
•    opiniowanie dokumentów regulujących prace szkoły (programy nauczania, zestawy podręczników, projekt budżetu, zmiany w statucie oraz WSO)

Współpraca z Ośrodkiem Opieki Zdrowotnej w Stradomi
    kontrolowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej,
    kwalifikowanie dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
    zapraszanie pielęgniarki, omawianie spraw związanych z higieną ciała,
    kontrola higieny uczniów,

Współpraca z Policją
    nadzorowanie i kontrola umiejętności praktycznych uczniów w ramach przygotowania do uzyskania karty rowerowej,
    poznanie zagrożeń cywilizacyjnych i nabycie umiejętności właściwego zachowywania się,
    pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    pogadanki o bezpieczeństwie przed wszystkimi dłuższymi przerwami w szkole, tj. przed przerwą świąteczną, przed feriami zimowymi, przed wakacjami,
    pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy I rozpoczynających I etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego,
    pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy IV, którzy rozpoczynają II etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego,
    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przed wycieczkami szkolnymi – kontrola przewoźnika,

Współpraca z mediami
•    Realizowanie zadań konkursowych,
•    Zbiórka surowców wtórnych.
Współpraca z władzami lokalnymi: Sołtysem, Radą Sołecką, Radnym
•    Udział uczniów naszej szkoły w różnych uroczystościach organizowanych prze środowisko lokalne (dożynki, festyny)
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną
•    Organizowanie spotkań ze strażakami,
•    Prezentowanie sprzętu strażackiego,
•    Organizowanie próbnej ewakuacji z budynku szkolnego.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  pedagogiem oraz logopedą
•    diagnozowanie uczniów z problemami w nauce,
•    pomoc w rozpoznawaniu kłopotów wychowawczych,
•    organizowanie zajęć integracyjnych,
•    pogadanki dla uczniów i rodziców,
•    praca z uczniem zdolnym

Współpraca z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

•    Udział nauczycieli w warsztatach, kursach, konsultacjach, radach szkoleniowych
•    Studia podyplomowe

Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką w Stradomi Wierzchniej
•    Udział uczniów w uroczystościach kościelnych,
•    Udział uczniów oraz nauczycieli w rekolekcjach parafialnych.