Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie13-08-2020

Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 sierpnia 2020 r. , godz. 15:00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 czerwca 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 lipca 2020 r.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 30 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie
od 30 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Syców
na lata 2020 – 2030.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Działosza.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Wielowieś.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Syców
porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w związku z realizacją zadania
pn. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wrocławia.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Syców na rok szkolny 2020/2021.
15. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,
w prowadzonych przez Gminie Syców publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Syców.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Sycowie oraz nadanie jej statutu.
18. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych gminy Syców.
19. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek
budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców, które gromadzą dochody
na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania
zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
20. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Oświadczenia i komunikaty.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
• 17 sierpnia 2020 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html