Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie17-09-2020

Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 września 2020 r. , godz. 15:00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 sierpnia 2020 r.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 18 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie
od 18 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r.
7. Informacja o rynku pracy na terenie powiatu oleśnickiego ze szczególnym uwzględnieniem
Miasta i Gminy Syców.
8. Informacja Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej za okres od 01 lutego 2020 r.
do 31 sierpnia 2020 r.
9. Ocena wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2020 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I-sze półrocze 2020 r.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Syców do Stowarzyszenia
Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
wyjaśniającej.
15. Dyskusja i podjęcie uchwały rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i przedszkoli w Mieście
i Gminie Syców.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Oświadczenia i komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
21 września 2020 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html