Porządek XXVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie22-10-2020

Porządek XXVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 października 2020 r. , godz. 15:00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 września 2020 r.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 22 września 2020 r. do 26 października 2020r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie
od 22 września 2020 r. do 26 października 2020 r.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Syców.
8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Syców.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta i Gminy Syców.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza,
skarbnika, dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające
i członków organów zarządzającego gminną osoba prawna oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu burmistrza.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych
Rady Miejskiej w Sycowie.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w 2021 roku.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.
15. Dyskusja i podjęcie w sprawie wyrażenia stanowiska o przystąpieniu Gminy Syców do prac nad
utworzeniem spółdzielni energetycznej.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej
p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie, na dofinansowanie zadania „Święty Marek, kościół
pw. św. Marka: prace konserwatorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła – ołtarzu
głównym, krucyfiksie oraz ambonie”
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Oświadczenia i komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.


Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
• 26 października 2020 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html