Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Syców19-01-2021

Sprawdź, gdzie możesz uzyskać nieodpłatną pomoc prawną jako nasz mieszkaniec. Szczegóły poniżej.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwaca obywatelskiego w Powiecie oleśnickim w 2021r.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej
uprawnionej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w
tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą
innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca   z nieodpłatnej pomocy prawnej  
lub nieodpłatnego   poradnictwa obywatelskiego w zakresie   prowadzonej   działalności
gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób   w ciągu
ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa przechowuje się w
warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w
tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
-sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
  procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w
toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub
-nieodpłatną mediację lub  
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo
administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
-działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego
realizacji.
-w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego. 
-nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
-poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
-przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej;
- przeprowadzenie mediacji

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
-sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postepowania mediacyjnego;
-zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

REJESTRACJA WIZYT

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub udzielanie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu
wizyty.
Wizytę w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym na terenie Powiatu oleśnickiego można
zgłosić w następujący sposób:
-  telefonicznie pod nr tel. 570 926 267   w godz.8.00 do godz.15.00
 - lub poprzez stronę internetową:
https://np.ms.gov.pl
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 294 ze zm.) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które
nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może
być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość.
Uwaga!
Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego (Dz. U z 2018, poz.2492) osoby uprawnione mają
możliwość przekazywania opinii o udzielonej NPP lub
świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez
umieszczenie wypełnionej części B karty pomocy w zamkniętej, nieprzeźroczystej
i oznakowanej urnie, która znajduje się poczekalni punktu NPP/NPO.
Harmonogram pracy punktów oraz pozostałe informacje w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Oleśnicy www.bip.powiat-olesnicki.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna
2021r.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2021 roku

 
Punkt nr 1 - znajduje się w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy,
ul. Słowackiego 10, II piętro, pok.317.  Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie
świadczą adwokaci.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.11.30-15.30
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie,
56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą radcy
prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -15.00
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Punkt nr 3 – znajduje się w budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie,
56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a. Prowadzony przez organizację pozarządową,
wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie,
Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie świadczą
adwokaci i doradcy obywatelscy.
 
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00
Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   przy ul. 1 Maja 2
56-416 Twardogóra. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym
konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z
Góry. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy
prawni.
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00- 12.00
piątek            godz. 8.00-12.00
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wykaz  jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Oleśnickiego POBIERZ